മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഞ്ചാറ് Edit
    അഞ്ചോ ആറോ, കുറച്ച്
    five or six, a few


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ex service, അപാംയോനി, ഭോജ്യസംഭവം, വ്യത്യസ്തം, വാതായനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean