മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഞ്ചലര്‍ബാണന്‍ Edit
    അഞ്ചമ്പന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ബവപതി, ഭൂച്ഛായം, മുഖപടം, മൂക്കുറയന്‍, അശുഭ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean