മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അജാജീവന്‍ Edit
    ആട്ടിടയന്‍, ജാബാലന്‍, അജാജീവി


Entries from Datuk Database

അജാജീവന്‍(നാമം):: ആടിനെ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്നവന്‍, ആട്ടിടയന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ celluloid, അക്ഷതൈലം, അലജി, പ്രാവാരകീടം, പ്രാണനാശം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean