മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

manganese Edit
    അണുസംഖ്യ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആയ ധാതു, മംഗനീകം


manganese Edit
Noun
    a hard brittle grey polyvalent metallic element that resembles iron but is not magnetic; used in making steel; occurs in many minerals


Entries from Olam Open Database

Manganese(noun)::
    അണുസംഖ്യ 25 ആയ ലോഹം,
    മംഗനീകം,
    മാംഗനീകം,
    അണുസംഖ്യ 25 ആയ ഒരു ലോഹം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമൃതക്ഷാരം, ചൊല്ലെഴുന്ന, വിനിയമനം, ഉപനിഷാദി, കേതനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean