മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അച്യുതാത്മജന്‍ Edit
    അച്യുതപുത്രന്‍


Entries from Datuk Database

അച്യുതാത്മജന്‍(നാമം):: കാമദേവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ campaign, dement, preservation, മോക്ഷമാര്‍ഗ്ഗചതുഷ്ടയം, അധികാരപ്പെടുത്തുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean