മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അച്ചുവടി Edit
    അച്ചില്‍ വാര്‍ത്തുവച്ച പോലെയുളള വടിവ്, അച്ചം ഉണ്ടാക്കുന്ന വടിവ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്ഷേത്രന്‍, വിന്ധ്യ, റമ്പാന്‍, കാമകൂടം, കാമസഖം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean