മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അച്ചിരിയിച്ചിരി Edit
    യാത്രകളില്‍ മാച്ചാന്‍െറ പുറപ്പാടിനു ശേഷമുളള ഭാഗം


Entries from Datuk Database

അച്ചിരിയിച്ചിരി(നാമം):: യാത്രക്കളിയില്‍ മാച്ചാന്‍റെ പുറപ്പാടിനുശേഷമുള്ള ഭാഗം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ generative, ആയിരത്തിരി, യേന, മാന്തല, മേളിപ്പ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean