മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അച്ചാര്‍ച്ച Edit
    അറപ്പ്, വെറുപ്പ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്ലമാന, പച്ചമത്സ്യം, പ്രിയ, കഷായം, കണ്ടമാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean