മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അങ്ങേന്‍ Edit
    അങ്ങുളളവന്‍, അയാള്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ backbite, disapprobation, nuclear fission, അജിതേന്ദ്രിയന്‍, അനഡുജ്ജിഹ്വ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean