മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്ന്യുദ്ദറണം Edit
    രണ്ട് അരണി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ യുക്തിഭംഗം, ഓരോ, മണ്ഡന, അത്നന്‍, പുഷിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean