മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്ന്യാധാനം Edit
    ഹോമം നടത്താനുള്ള സ്ഥലത്ത് അഗ്നികുട്ടല്‍


Entries from Datuk Database

അഗ്ന്യാധാനം(നാമം):: അഗ്നിഹോത്രത്തിനുവേണ്ടി വിധിപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന അഗ്നിപ്രതിഷ്ഠ, ആഹവനീയാദികളായ അഗ്നികളെ സജ്ജമാക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fornicate, replicate, അവക്ര, വൈസാരിണം, ആര്യന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean