മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നിരഹസ്യം Edit
    അഗ്നിപൂജയ്ക്കുള്ള മന്ത്രം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ collective, force, outrun, prerogative, അമൃതപഞ്ചാക്ഷരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean