മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നിമാന്‍ Edit
    ഉപനയനം കഴിഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണന്‍ അഗ്നിഹോത്രി


Entries from Datuk Database

അഗ്നിമാന്‍(നാമം):: അഗ്നിയോടുകൂടിയവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aglow, overcharge, select, set on fire, മഹാനന്ദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean