മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നിദീപ്തി Edit
    തീ ജ്വലിക്കുന്ന, തീ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന


അഗ്നിദീപ്തി Edit
    ദഹനശക്തി, അഗ്നിയുടെ ദീപ്തി


അഗ്നിദീപ്തി Edit
    ദഹനശക്തി


അഗ്നിദീപ്തി Edit
    ദഹനശക്തി
    digestive power


Entries from Datuk Database

അഗ്നിദീപ്തി(നാമം):: ദഹനശക്തി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അര്‍ക്ക, പ്രാചുര്യം, പ്രകാലനം, ദ്രുഘണന്‍, നിര്‍ദ്ധന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean