മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നിദമനി Edit
    കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട


Entries from Datuk Database

അഗ്നിദമനി(നാമം):: കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട
അഗ്നിദമനി(വിശേഷണം):: ജഠരാഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പിഴ. (തീപിടിത്തം ഒഴിവാക്കുന്നതിന്)
അഗ്നിദമനി(വിശേഷണം):: ജഠരാഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കുന്നത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഞ്ചുപൂജ, അമ്പാണി, അദാലത്ത്, വേകുക, ആംഗാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean