മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗച്ഛം Edit
    വൃക്ഷം


Entries from Datuk Database

അഗച്ഛം(നാമം):: ഗമിക്കത്തത്, വൃക്ഷം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ coefficient, inalienable, nova, അമര്‍, അന്നകുടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean