മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകൗലീന്യം Edit
    കുലീനത്വമില്ലായ്മ


Entries from Datuk Database

അകൗലീന്യം(നാമം):: കുലീനത്വമില്ലായ്മ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഗ്നിജിഹിക, അരുണോദക, അസ്താദ്രി, ബ്രാഹന്‍, വിക്രയി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean