മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകൗടകിക Edit
    പക്ഷികളെ പിടിക്കാത്ത


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hermetic, veer, അഗ്നിമാന്‍, ആറായി, മജ്ജാരസം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean