മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ഷസസ്യം Edit
    വ്ളാര്‍മരം, വ്ളാങ്ങ


Entries from Datuk Database

അക്ഷസസ്യം(നാമം):: അക്ഷശാകം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ splotch, അഗുരുസാരതൈലം, ആജീവ്യ, ഓഷധീശം, വാടിക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean