മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ഷദ്യൂതികം Edit
    ചൂതുകളിയിലുളള വിവാദം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ introspect, മകുഷ്ട, അമുത്തുക, അസ്നിഗ്ദ്ധ, അദക്ഷിണ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean