മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ഷദ്യൂതികം Edit
    ചൂതുകളിയിലുളള വിവാദം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ zoophyte, ആഭാസത്തം, ഫണിജ്ഝ, വ്യവച്ഛേദം, ആവിത്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean