മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്കാനിമാടന്‍ Edit
    അറിവില്ലാത്തവന്‍, വിവരം കെട്ടവന്‍


Entries from Datuk Database

അക്കാനിമാടന്‍(നാമം):: കള്ളുകുടിയന്‍
അക്കാനിമാടന്‍(നാമം):: തിരിച്ചറിവില്ലാത്തവന്‍, വകതിരിവില്ലാത്തവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chortle, numb, യഥാകല്പനം, അണ്ണന്‍തമ്പി, അഥര്‍വ്വം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean