മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകോത്ത് Edit
    ആഗസ്റ്റ് മാസം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകുട്ടാരം, ബലികം, യോനിസ്രാവം, ഓമ്പോതന്‍, വല്ലപ്പോഴും


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean