മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകേശിനി Edit
    തലമുടിയില്ലാത്തവള്‍


അകേശിനി Edit
    ധാരാളം തലമുടിയില്ലാത്തവള്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ axiom, nominate, അനുക്രകച, അനസു, അബ്ലേയ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean