മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകൃഷ്യ Edit
    കൃഷിക്കു പറ്റാത്ത, പിടിച്ചു വലിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത


Entries from Datuk Database

അകൃഷ്യ(വിശേഷണം):: കൃഷി ചെയ്യാന്‍ കൊള്ളരുതാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അന്നിയേ, ഇടചങ്ങല, മാതുലി, പുളകോദ്ഗമം, രാജപട്ടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean