മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകൃതി Edit
    നിര്‍ഭാഗ്യവാന്‍, അസമര്‍ത്ഥന്‍
    an unlucky person, an unskilful person


Entries from Datuk Database

അകൃതി(നാമം):: കൃതിയല്ലാത്തവന്‍, നിര്‍ഭാഗ്യവാന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lisp, ചീങ്കണ്ണി, യാഥാര്‍ത്ഥിക, ഇഷിത, സംസര്‍ഗ്ഗി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean