മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകൃതലക്ഷണ Edit
    അടയാളപ്പെടിത്തിയിട്ടില്ലാത്ത, ഭംഗിയില്ലാത്ത


അകൃതലക്ഷണ Edit
    അടയാളപ്പെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത


Entries from Datuk Database

അകൃതലക്ഷണ(വിശേഷണം):: ലക്ഷണം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത, നിര്‍വചിക്കാത്ത, അടയാളമില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bliss, hereafter, lade, ontology, അവധി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean