മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകര്‍ Edit
    അകറുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആശ്വാസ്യ, പൂരിത, കിങ്കവി, തളമരം, ഭീമന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean