മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകഥനം Edit
    പറയാതിരിക്കല്‍
    not saying or telling


Entries from Datuk Database

അകഥനം(നാമം):: പറയാതിരിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pen knife, stockade, അവകേശ, അന്നാരച്ചക്ക, യോജന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean