മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംശജ Edit
    അംശംകൊണ്ടു ജനിച്ച


അംശജ Edit
    അംശംകൊണ്ടു ജനിച്ച, അവതാരമെടുത്ത
    of a partial incarnation


Entries from Datuk Database

അംശജ(വിശേഷണം):: (ദേവന്മാരുടെയോ മറ്റോ) അംശം കൊണ്ടു ജനിച്ച

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ , വിഷാംബു, പായികന്‍, പേരാള്‍, കൃത്തി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean