മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംഭോജന്‍ Edit
    ചന്ദ്രന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blood thirsty, അഞ്ജനനാമിക, ബ്രഹ്മഗുപ്തന്‍, ഭാണികം, മൗചം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean