മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംബുജം Edit
    താമര
    lotus


അംബുജം
(പര്യായം) താമര


Entries from Datuk Database

അംബുജം(നാമം):: താമര

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ exhilaration, fraught, അഖിന്ന, ഇണയടിക്കുക, ബലാഹകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean