മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംഗരക്ഷ Edit
    ശരീരരക്ഷ, കവചം
    protection of the body, armour


Entries from Datuk Database

അംഗരക്ഷ(നാമം):: കവചം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ evulsion, languid, അവിക്രമ, അക്ഷിവികുശിതം, അത്യുഷ്ണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean