മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

yodel Edit
verb
    സ്വരം മാറ്റിമാറ്റിപ്പാടുക
    sing by changing register; sing by yodeling


yodel Edit
noun
    സ്വരം മാറ്റിയുള്ള പാടല്‍, ഭേദസ്വരാലാപനം
    a songlike cry in which the voice fluctuates rapidly between the normal voice and falsetto


Entries from Olam Open Database

Yodel(noun)::
    സ്വരം മാറ്റിയുള്ള പാടല്‍,
    ഭേദസ്വരാലാപനം,
Yodel(verb)::
    സ്വരം മാറ്റി മാറ്റിപ്പാടുക,
    സ്വരം മാറ്റി മാറ്റി പാടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ uncharted, അവക്രിയ, ആനുനാസിക്യം, വഴുതന, വിളക്കുമരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean