മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

wipe off Edit
    തുടച്ചു നീക്കുക, കടവും മറ്റും ഇല്ലാതാക്കുക
    Remove by or as if by rubbing, or erasing


wipe off Edit
Verb
    remove by wiping


wipe off Edit
Verb
    remove by or as if by rubbing or erasing


Entries from Olam Open Database

Wipe off(verb)::
    കഴുകിക്കളയുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആയുധാഗാരികന്‍, ഇനകാന്തം, വാഹടന്‍, വാനം, മൂകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean