മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

war footing Edit
    യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനം
    The condition of being prepared to, undertake or maintain war


Entries from Olam Open Database

War footing(adverb)::
    യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തില്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ capillary, preferment, അമരനദി, അംബരായണം, ബ്രഹ്മനാദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean