മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

the holy city Edit
    വിശുദ്ധനഗരം, യെറുശലേ


Entries from Olam Open Database

The holy city()::
    ജെറുശലേം,
The holy city(noun)::
    വിശുദ്ധനഗരം,
    പുണ്യസ്ഥലം,
    സ്വര്‍ഗ്ഗം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ quodlibetically, ഇഭമാചലം, വീരസ്കന്ദം, മല്ലഭൂമി, ഇടറ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean