മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

take part Edit
    പങ്കെടുക്കുക


take part Edit
Verb
    share in something


Entries from Olam Open Database

Take part(verb)::
    പങ്കെടുക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gainly, അഹിനാമ, ചിത്രകഥ, അധിക്ഷിത്ത്, ആഢ്യത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean