മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sylvan Edit
    വനസംബന്ധിയായ, കാടുനിറഞ്ഞ


sylvan Edit
    കാടു സംബന്ധിച്ച, കാടിനൊത്ത


sylvan Edit
Adjective
    relating to or characteristic of wooded regions
eg: a shady sylvan glade


sylvan Edit
Noun
    a spirit that lives in or frequents the woods


Entries from Olam Open Database

Sylvan(adjective)::
    കാടിനൊത്ത വനപ്രദേശമായ,
    നാട്ടുമ്പുറമായ,
    വൃക്ഷനിബിഡമായ,
    വന്യമായ,
    വനംപോലുള്ള,
Sylvan(verb)::
    കാടുസംബന്ധിച്ചു,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ feint, അഭ്യര്‍ച്ചനീയ, ചെറുക്കുക, രാധം, കജം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean