മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

subjudice Edit
    കോടതി മുമ്പാകെയുളള, കോടതിയുടെ ആലോചനയിലിരിക്കുന്ന


sub judice Edit
Adjective
    before a judge or court of law; awaiting judicial determination


Entries from Olam Open Database

Subjudice(adjective)::
    കോടതി മുമ്പാകെയുള്ള,
    വിധിപറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത,
    കോടതിയുടെ ആലോചനയിലിരിക്കുന്ന,
    വിചാരണയിലിരിക്കുന്ന,
    തീര്‍പ്പാകാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ corslet, അവലീഢ, വിദ്യ, പ്രബോധിത, പുരയിടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean