മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sub Edit
    കീഴ്ഹല്ാിഗലാ്പദവികാരന്‍, പകരകാരന്‍


sub Edit
    താഴെ - രണ്ടാം തരം- കീഴെ എന്നര്‍ത്ഥം വരതക്കവണ്ണം മറ്റുവാക്കുകളുടെ മുമ്പേ, ചേര്‍ക്കുന്ന പദം


sub Edit
Verb
    be a substitute


sub Edit
Noun
    a large sandwich made of a long crusty roll split lengthwise and filled with meats and cheese (and tomato and onion and lettuce and condiments); different names are used in different sections of the United States


sub Edit
Noun
    a submersible warship usually armed with torpedoes


sub
    ഉപാഖ്യാനം


Entries from Olam Open Database

Sub(noun)::
    കീഴുദ്യോഗസ്ഥന്‍,
    കീഴ്‌പദവിക്കാരന്‍,
    പകരക്കാരന്‍,
    കീഴ്‌ജീവനക്കാരന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fate, obviate, അനമ്ര, പടതി, കിറിണി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean