മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

static Edit
    വസ്തു സ്ഥിതിശാസ്ത്രപരമായ,സ്ഥാനപരമായ


static Edit
Adjective
    not in physical motion


static Edit
Adjective
    concerned with or producing or caused by static electricity
eg: an electrostatic generator produces high-voltage static electricity


static Edit
Adjective
    showing little if any change
eg: a static population


static Edit
Noun
    a crackling or hissing noise caused by electrical interference


static Edit
Noun
    angry criticism
eg: they will probably give you a lot of static about your editorial


Entries from Olam Open Database

Static(adjective)::
    വസ്തുസ്ഥിതിശാസ്ത്രപരമായ,
    സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന,
    നിശ്ചലമായ,
    ചലനാത്മകമല്ലാത്ത,
    വസ്‌തുസ്ഥിതി ശാസ്‌ത്രപരമായ,
    വസ്‌തുസ്ഥിതിശാസ്‌ത്രപരമായ,
    സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന,
    സ്ഥാനസ്ഥമായ,
    നിശ്ചലവസ്‌തുവിഷയകമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ consolidation, offscouring, അമ്പൈ, ഭിദിരം, മഴക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean