മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

spring tide Edit
noun
    വേലിയേറ്റം,പരുവനീര്‍പെരുക്കം
    A greater than average tide occurring during the, new and full moons


springtide Edit
noun
    സൗഭാഗ്യ വേലിയേറ്റം
    a swelling rush of anything
eg: he rose on the springtide of prosperity


Entries from Olam Open Database

Spring tide(noun)::
    പരുവനീര്‍പെരുക്കം,
    വേലിയേറ്റം,
    പൗര്‍ണ്ണമിക്കുശേഷമുള്ള വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ibidem, അവിധാനം, അനാവില, പരിക്ഷതി, പൊന്‍വില്ലന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean