മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

spread sheet Edit
    സാധാരണയായി സാമ്പത്തികമോ സ്ഥിതിവിവര സംബന്ധമായോ ഉള്ള വിവരങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയര്‍


spreadsheet Edit
Noun
    a screen-oriented interactive program enabling a user to lay out financial data on the screen


Entries from Olam Open Database

Spread sheet(noun)::
    കണക്കുകൂട്ടലിന്‌ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകള്‍,
    ഒരു കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രോഗ്രാം,
    വിസ്തൃതപത്രിക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ apologize, overfeed, physiotherapy, അകുവാരം, അദൃതനീയ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean