മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

shampoo Edit
    പൂശുക, തടവുക, തലോടുക


shampoo Edit
Noun
    cleansing agent consisting of soaps or detergents used for washing the hair


shampoo Edit
Noun
    the act of washing your hair with shampoo


shampoo Edit
Verb
    use shampoo on (hair)


Entries from Olam Open Database

Shampoo()::
    തലമുടി കഴുകാനുള്ള ഷാമ്പു,
Shampoo(noun)::
    താളി,
    തലകഴുകുന്ന ദ്രാവകപദാര്‍ത്ഥം,
    സംവാഹനം,
Shampoo(verb)::
    പൂശുക,
    തലോടുക,
    തടവുക,
    താളിതേയ്‌ക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ limousine, nonconformist, whether, wood, ചുറ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean