മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

set on fire Edit
    തീ പിടിക്കാനിടവരുത്തുക, തീ പിടിപ്പിക്കുക


set on fire Edit
Verb
    set fire to; cause to start burning


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അജാമുഖി, ബ്രാഹ്മകല്പം, ഒന്നരാടം, മൂത്രവിസര്‍ജ്ജനം, മൈത്രം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean