മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

school master Edit
    സ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകന്‍


schoolmaster Edit
Noun
    presiding officer of a school


schoolmaster Edit
Noun
    any person (or institution) who acts as an educator


schoolmaster Edit
Noun
    food fish of warm Caribbean and Atlantic waters


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ whit, antithesis, അമ്ലനദി, അത്യുഗ്ര, ആപ്യായം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean