മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

russet Edit
    പഴുപ്പുവര്‍ണ്ണമായ, ആരക്ത


russet Edit
Noun
    a reddish brown homespun fabric


russet Edit
Adjective
    of brown with a reddish tinge


Entries from Olam Open Database

Russet(adjective)::
    പിംഗലവര്‍ണ്ണമായ,
    പഴുപ്പുവര്‍ണ്ണമായ,
    തവിട്ടുനിറമുള്ള,
Russet(noun)::
    തവിട്ടുനിറത്തുണി,
    ആരക്ത,
    തറച്ചമയം,
    ആപ്പിള്‍ പഴം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ selection, മണിപ്പിടിക്കുക, അഞ്ജികന്‍, ബാഹുഭാഷ്യം, ബഹുവാക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean