മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

rappel Edit
    യുദ്ധസന്നദ്ധമാകാന്‍ ഭടന്മാരെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന പെരുമ്പറമുഴക്കം


rappel Edit
Noun
    (mountaineering) a descent of a vertical cliff or wall made by using a doubled rope that is fixed to a higher point and wrapped around the body


rappel Edit
Verb
    lower oneself with a rope coiled around the body from a mountainside


Entries from Olam Open Database

Rappel(noun)::
    യുദ്ധസന്നദ്ധമാകാന്‍ ഭടന്‍മാരെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന പെരുമ്പറമുഴക്കം,
    യുദ്ധഭേരീനാദം,
    പടഹധ്വനി,
    യുദ്ധകാഹളം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ grape fruit, kingship, balanced diet, ചിത്ത്, ഡര്‍ബാര്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean