മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

procurator Edit
    മുക്ത്യാര്‍കാരന്‍


procurator Edit
Noun
    a person authorized to act for another


procurator Edit
Noun
    (ancient Rome) someone employed by the Roman Emperor to manage finance and taxes


Entries from Olam Open Database

Procurator(noun)::
    മുക്ത്യാര്‍കാരന്‍,
    മുക്ത്യാര്‍കാര്യസ്ഥന്‍,
    വക്കീല്‍,
    ആശ്രമഭരണാധിപന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഞെടുക്കനേ, വിശങ്കടം, മദാലാപി, അഭ്യാസി, ഉപാസിത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean