മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

predicate Edit
    ഉറപ്പിച്ചു പ്രസ്താവിക്കക, ഗുണവിശേഷമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക


predicate Edit
Noun
    (logic) what is predicated of the subject of a proposition; the second term in a proposition is predicated of the first term by means of the copula
eg: 'Socrates is a man' predicates manhood of Socrates


predicate Edit
Noun
    one of the two main constituents of a sentence; the predicate contains the verb and its complements


predicate Edit
Verb
    make the (grammatical) predicate in a proposition
eg: The predicate 'dog' is predicated of the subject 'Fido' in the sentence 'Fido is a dog'


predicate Edit
Verb
    affirm or declare as an attribute or quality of
eg: The speech predicated the fitness of the candidate to be President


predicate Edit
Verb
    involve as a necessary condition of consequence; as in logic
eg: solving the problem is predicated on understanding it well


Entries from Olam Open Database

Predicate()::
    കര്‍ത്താവിനെക്കുറഇച്ചു പറയുന്നത്‌,
Predicate(noun)::
    വാച്യം,
    വിശേഷകം,
    ആഖ്യാതം,
    പൂര്‍ണ്ണിക്രിയ,
    വിധേയം,
    ക്രിയ,
Predicate(verb)::
    ഉറപ്പിച്ചു പ്രസ്‌താവിക്കുക,
    ഗുണവിശേഷമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക,
    പ്രസ്‌താവിക്കുക,
    ആരോപിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ commode, hest, opine, philosophize, വല്ലുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean